مرحله

بگذاریم کمی با هم روراست باشیم … من دیر زمانیست که از آن مرحله ی “انکار” گذشته ام … خیلی وقت است که می پذیرم … پ ن : …