گند زدی

به هر فردی در زنده گی ام تنها یک بار فرصت می دهم ناراحتم کند … رسمش این است  ، اگر یک بار توانست ، باز هم می تواند … پ ن : هه … پ ن : …