روزمرگی

وقتی قرار است اینطور باشد … دلیلی برای روزمرگی نکردن ندارم … پ ن : و خستگی که روی تنم ماسیده … پ ن :‌…