نیمه پر

البته جنبه های مثبتی هم دارد … مثلا اینکه حتی با مرگ هم راحت کنار می آیم … پ ن : چه قهوه و خامه خوبه … پ ن : …