حضور

حضور های چند بعدی ام را حس نمی کنی … یا بودن های مسطح ام را … و من می پاشم از این بی خیالی … پ ن : …