آه

بعضی چیز ها درد دارد … جای بعضی چیزها میماند … خوب نمی شود … پ ن : …