روزگار

روزگاریست که حتی سایه ها نقطه چین اند … باید به یاد بود … پ ن : …