چندین بار نوشتم و پاک کردم … مسخره میشم وقتی حتی نمی تونم بنویسم … واقعا چیزی برای گفتن/نگفتن ندارم … پ ن : فقط برای ثبت خاطرات … پ ن : …