یادآوری

چه بعضی حرف/کار/چیز ها ، روی دل آدم میمونه … چه بی موقع/ربط یاد آوری میشه … چه گند می زنه … پ ن : …