کوفتگی

شبهایی که با خستگی و کوفتگی شروع می شود … و با آغوش تو پایان میابد … پ ن : …