کلیشه

“نیاز دارم تنها باشم” … خیلی کلیشه ای است … پ ن : …