شوخی

جدیدا با خودم شوخی می کنم … خیلی هم سنگین … پ ن : …