تیز

گاهی وقتی زمانی برای استراحت پیدا می کنم … خودم را با شمارش رد های به جا مانده اش سرگرم می کنم … پ ن : …