باور

بیا باور بیاوریم … که این شب را پایانی نیست … پ ن : از باوزر … پ ن : …