سینمایی

کاش مثل این فیلم های مسخره می شد ، که پشت در بودید وقتی داشتم حرف می زدم … آنوقت شاید شرمنده می شدید و می رفتید … پ ن : …