جرم

به گمانم دارید مرتکب عشق می شوید … اما هنوز نمی دانید که باید در خشکی چشمانم غرق شوید یا در سردی نگاهم بسوزید … پ ن : …