پاییز

حواسم به تقویم نبود … امسال حتی زودتر از پارسال پاییز شد … پ ن : …