نسیم پاییز هم که باشم … با همه لطافت چرندش … می وزم و می گذرم … شما دنبال بهانه نباشید … پ ن : …