پیاده

اشتباه می کنید … همه تان … این پیاده رو ها که کوتاه شوند … کجا را داریم برویم ما ؟ … آن آفتاب هم که نبارد … زیر این باران هم خشک می شویم … پ ن : …