روزمرگی

روزمرگی به چند مرد که بتوان بهشان گفت مرد نیاز دارد … کسانی که مسخره بازی هایشان را کنار گذاشته باشند … پ ن : …