عنوان

داشتم فکر می کردم که وقتی برای انتخاب عنوان هایم ندارم … یادم نیست از کجا شروع شد ، که عنوان ها دیگر مهم نبودند زیاد … پ ن : …