بازی

ورق های نشانه دار که بر زدن ندارد … آخرش اما ، فقط همین جر زنی ها می ماند … که باید به  همان ها هم گند زد … پ ن : …