ترس

اینجور که ساکتم ، از خودم می ترسم … گفته بودم به گمانم قبلا هم … پ ن : برای ثبت در خاطرات … پ ن : …