واقعیت

پیمانه ایمانت ، به گنجایش دردی است که تاب می آوری . پ ن : رمز داوینچی