تخیل

تخیل ملک شخصی است پ ن : کیوسک به گمانم … پ ن : …