هافمن عزیز

معیار واقعی برای شناختن یک شخصیت ، مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست … پ ن : پاپیون ۱۹۷۳ … پ ن : …