پنجره

روزی ، پنجره ای خواهم ساخت … رو به تو باز خواهد شد … پ ن : …