طبیب

هر مریضی که طبیبش تو شکر لب باشی … بهتر آن است که بهتر نشود احوالش … پ ن : …