ثروت

by امید

ثروت من جز باد نیست … حیوانات خواب و خیال من …

مهربانانه … مینوازند این جهان را … آن جهان را …

چنان چون من … که تنهایی هایم را …