رسوایی

by امید

ایده ی خوبی است … روزی بیایم و اینجا از خودم افشاگری کنم …

که مثلا من اسمم امید نیست و این حرفها … بعد هم مدتی گم و گور شوم …

پ ن : به قول دوستی : درمانی نیست که دردش نباشی …