روزه

by امید

اگر قول بدم همه روزه هامو بگیرم جایزم چیه ؟
بگم ها … بدون جایزه شرمندت میشم …

پ ن : حذف شد …