ندانم

by امید

ندانم و اگر دانم نگویم و اگر گویم انکار کنم …

شده حکایت ما … مهم اینه که آخر داستان چیزی باقی نمیمونه …

حالا گیریم قضیه به این سادگی ها هم نباشه …

پ ن : ندانم …