وراثت

by امید

خب جای من تو زنده بمان …

چه فرقی می کند …

زندگی همان روی گندش را به تو نشان خواهد داد …

پ ن : اگر نشد ، میرم سر همین گوهردشت گوسفند زنده می فروشم …