۳۰۲ ریاضی

by امید

r = a(1-cosx)  را که دنبال کنی …

به همچون منی می رسی …

پ ن : دستگاه قطبی … نمودار دلنما …