سنگ قبر

by امید

همیشه آرزو دارم طرح سنگ قبرم ساده باشه …

یک سنگ سیاه ، یک “امید آقایی” پایین سمت چپ …

و نه حتی شماره قطعه و ردیف …

پ ن : امام زاده طاهر ترجیحا …