دلتنگی

by امید

اگر از روز اول نمی دیدمت هم …

باز هم دلم برایت تنگ می شد …

پ ن : دلم برای قرص هایم تنگ شده بود …