گالیله

by امید

گناه گالیله گرد اعلام کردن زمین نبود …

گناه او ، اعلام یکی بودن جنس ماه و زمین بود …

که می پنداشتند ماه ، معبودگاهشان است …

پ ن : ندارد …