شازده

by امید

تو حرف از اهلی کردن و اهلی شدن می زنی …

اما هنوز هم دلت هوای بازی کردن دارد …

پ ن : این هم بماند …

پ ن : …