کوفتگی

by امید

شبهایی که با خستگی و کوفتگی شروع می شود …

و با آغوش تو پایان میابد …

پ ن : …