در هر صورت

by امید

واقعا چه می شود اگر تار مویی آن طرف تر از اتفاق باشم ؟ …

اتفاق افتاد ؟ یا باید اتفاق می افتاد ؟ …

پ ن : از واشیمبورسکا …

پ ن : …