مشغله

by امید

کاغذی که بین سیاهی خط خطی هایش و سفیدی های به جا مانده اش یک لنگه پا مانده …

مثل بعضی روزهاست که معلوم نمی شود چجوری شب شد …

پ ن : …