سینمایی

by امید

کاش مثل این فیلم های مسخره می شد ، که پشت در بودید وقتی داشتم حرف می زدم …

آنوقت شاید شرمنده می شدید و می رفتید …

پ ن : …