تقویم

by امید

شما از تقویم من عقبترید …

خیلی وقت است احساس پیری می کنم …

پ ن : …