روزمرگی

by امید

روزمرگی به چند مرد که بتوان بهشان گفت مرد نیاز دارد …

کسانی که مسخره بازی هایشان را کنار گذاشته باشند …

پ ن : …