روزگار

by امید

مسخره که هست …

دارم سختش هم می کنم …

پ ن : …