اکسیژن

by امید

نسبت به اکسیژنی که تنفس می کنم …

احساس ترحم می کنم …

پ ن : …