عنوان

by امید

داشتم فکر می کردم که وقتی برای انتخاب عنوان هایم ندارم …

یادم نیست از کجا شروع شد ، که عنوان ها دیگر مهم نبودند زیاد …

پ ن : …