دیالوگ

by امید

نجابت وقتی معنا پیدا میکنه …

که راه دومی هم وجود داشته باشه …

پ ن : رضا کیانیان ، خانه ای روی آب …

پ ن : …