مدیون

by امید

احساس می کنم یک جای کار می لنگد …

دارم مدیون خودم می شوم …

پ ن : …