هفته

by امید

چرا مثلا شد هفته ؟ چرا نشد هشته ؟ که یک روزش هم مال خودمان بود …

که می شد هر تصمیمی خواستیم در موردش بگیریم …

خود خواسته به گند بکشیمش …

پ ن : …